MOKINIAMS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR SKIRSTYMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VIRTUALAUS BENDRAVIMO IR DARBO TAISYKLĖS NUOTOLINIO MOKYMOSI PAMOKOSE

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS ELEKTRONINĖS PLATFORMOS „PATYČIŲ DĖŽUTĖ” VEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

LANKOMUMO IR PRALEISTŲ PAMOKŲ APSKAITOS TVARKA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

LANKOMUMO IR PRALEISTŲ PAMOKŲ APSKAITOS TVARKA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, EKSPLOATAVIMO (NAUDOJIMO) IR APSKAITOS TAISYKLĖS

ADMINISTRACINĖS

SAVIKONTROLĖS TYRIMO (TESTAVIMO) ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS PROGIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VALGYKLOS DOKUMENTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOJE „AVILYS“ TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS APSAUGOS SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMO – IŠJUNGIMO, REAGAVIMO Į IŠKVIETIMUS TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

VEIKSMŲ PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠASTVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PRROGIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS „TVARKOS KOPĖČIOS"

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ TVARKA

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

DARBO APMOKĖJIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS, SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL 2017-03-21 ĮSAKYMO V-90 „DĖL PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO“ DALINIO KEITIMO

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DUOMENŲ APSAUGA

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

365
Rekvizitai
skaidres3.jpg