Dok logo

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

dėl ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ NUOMOS KAINŲ, SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO TRANSPORTO PASLAUGOS TEIKIMO UŽMIESTYJE ĮKAINIO PATVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS ATSTUMO NUSTATYMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. 1-85

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Panevėžio miesto švietimo įstaigų patalpų nuomos kainas:

              1.1. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurių veikla susijusi su vaikų ir neįgaliųjų interesais, pagal                        patvirtintus nuostatus ir užsiėmimai vykdomi su jais:

                          1.1.1. už mokyklų aktų sales, kabinetus, informacinių technologijų kabinetus, futbolo aikštes, sporto sales – 1,45 Eur už vieną valandą;

                          1.1.2. už lopšelio-darželio „Vyturėlis“ baseiną – 2,90 Eur už vieną valandą;

             1.2. kitiems nuomininkams, visiškai patenkinus neformaliojo vaikų švietimo poreikį, už mokyklų:

                          1.2.1. aktų sales – 10,00 Eur už vieną valandą;

                          1.2.2. kabinetus – 4,00 Eur už vieną valandą;

                          1.2.3. informacinių technologijų kabinetus – 6,00 Eur už vieną valandą;

                          1.2.4. sporto sales ir futbolo aikštes – 15,00 Eur už vieną valandą;

                          1.2.5. lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ baseiną – 8,69 Eur už vieną valandą.

  1. Patvirtinti Specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainį – 0,15 Eur už vieną kilometrą ir nustatyti maksimalų atstumą – Panevėžio rajono teritorija.
  2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. 1-46-4 „Dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, Specialiojo ugdymo centro Transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Savivaldybės meras                                                                                                                                        Rytis Mykolas Račkauskas

365
Rekvizitai
fonas550.jpg