PATVIRTINTA
Panevėžio Rožyno progimnazijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. V-414

 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA
2020-2021 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
2020-2021 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis progimnazijos susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais kitais teisės aktais, aprašas. Progimnazijos ugdymo plane pateikiami ugdymo proceso organizavimo sprendimai, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.
Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus, užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Plėsti dvasines, intelektines ir fizines galias, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.

Visas Ugdymo planas čia ...

 

365
Rekvizitai
fonas150.jpg