PATVIRTINTA
Panevėžio Rožyno progimnazijos
l. e. direktoriaus pareigas
2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-316

 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA
2019-2020 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

             2019-2020 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo,
vadovaujantis progimnazijos susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą
reglamentuojančiais kitais teisės aktais, aprašas. Mokyklos ugdymo plane pateikiami ugdymo
proceso organizavimo sprendimai, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms
įgyvendinti.
          Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus,
užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Plėsti dvasines,
intelektines ir fizines galias, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių
ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
visumą.
          Progimnazijoje susitarta dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir jo
įgyvendinimo galimybių. Mokyklos ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo,
subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais.
           Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams.

 

Visas Ugdymo planas čia ...

 

365
Rekvizitai
skaidres1.jpg