Mokyklos psichologė - Gitana Daugirdienė (113 kab.).

Tikslas - stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Uždaviniai:

  • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese.

Darbo laikas:

 

365
Rekvizitai
skaidres2.jpg